İnsan Hakları Politikası

1. AMAÇ

Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş. (“Solmazer”) verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, ilan edilen uluslararası insan haklarını temel almak suretiyle işbu politikayı yayınlamıştır. Solmazer İnsan Hakları Politikası’nın (“Politika”) amacı Solmazer’in temel insan haklarına göstermiş olduğu saygıyı ve çalışanlarına verdiği değeri açıklamak, çağdaş ve insana yakışır iş ortamını sağlayarak tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerde insan hakları odaklı yaklaşımı tesis etmektir. Politika aynı zamanda Solmazer İş Etiği Kuralları’nın bütünleyici bir parçasıdır.

 

2. KAPSAM

Politika, Solmazer’in çalışanlarını, mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, tedarikçiler, iş ortakları, kurum ve kuruluşlar ile onların çalışanlarını kapsamaktadır.

Bu Politika Solmazer’in iş ilişkisinde olduğu tüm paydaşlarının uygun hareket etmesi gereken bir rehber olma özelliği taşır ve bu kimselerle yapılacak anlaşmaların özünü teşkil eden temel ilkeleri içerir.

 

3. TEMEL İLKELER, TAAHHÜT VE UYGULAMA ESASLARI

Solmazer, başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Sözleşmeleri’ne, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne ve bunları temeller üzerine kurulu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri’ne uygun olarak faaliyet göstermeyi ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve tüm faaliyetlerinde evrensel insan haklarına saygı göstermeyi; ulusal ve uluslararası beyanname, ilke sözleşme ve prensipleri benimseyerek çalışanlarının tüm haklarını gözetmeyi taahhüt etmektedir.

Solmazer, işbu temel ilkeler ışığında Politika kapsamındaki amaçları uygulamaya koymak, desteklemek ve insan hakları ihlallerinin doğrudan veya dolaylı olarak önüne geçmek üzere çalışma yöntemleri geliştirmektedir.

Bu doğrultuda Solmazer, Solmazer İş Etiği Kurallarına bağlı olarak;

Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma, Kapsayıcılık:

• İş ortamında çalışanlar arasında veya işe alım, işten ayrılma, eğitim, kariyer, terfi, disiplin, ücretlendirme, sosyal hak süreçlerinde din, dil, ırk, etnik köken, inanç, mezhep, renk, milliyet ya da sosyal köken, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet, medeni durum, siyasi görüş, sendika üyeliği, dezavantajlı olma ve yasal olarak korunan her türlü karakteristik ayrımı yapmaksızın eşit bir tutum sergilemeyi,

• Çalışanlara yönelik yaklaşımını, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütürken, çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak süreçleri şeffaflıkla yönetmeyi,

• Organizasyonel yapılanmanın önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duymayı,

• Çalışanlara güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal, kötü muamele, yıldırma ya da fiziksel, sözlü, cinsel, dijital, psikolojik, uzaktan çalışma süreçlerine bağlı olarak ev içi veya işyerinde gerçekleşen şiddet ve baskıdan uzak bir çalışma ortamı sunmayı ve bu hususlarda gereken her türlü önlemi almayı,

Çalışma Koşulları, Ücretlendirme ve Yan Menfaatler:

• Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uygun olarak çalışmayı,

• Çalışanlar için adil ücretlendirmeyi temin etmeyi, çalışanların yasa ve yönetmeliklerle belirlenen tüm yan menfaatlerden faydalanmasını sağlamayı,

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreye Saygı:

• İş sağlığı ve güvenliği anlayışının temeli olan “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda çalışanların yanı sıra tüm iş ortakları için de güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamayı ve bu hususta gereken tedbirleri almayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’na uygun olacak şekilde düzenlemeler geliştirmeyi ve bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı,

• Sürdürülebilir büyüme hedefleri ve topluma ve çevreye karşı hukuki sorumluluklar çerçevesinde, yatırım projelerinin uluslararası mevzuata uygun olarak çevresel etkileri yönünden analizlerinin yapılmasının sağlanmasını,

Zorla Çalıştırma ve Modern Kölelik:

• Kendi şirketi yanında iş ortaklarının da modern kölelik, borç karşılığı çalıştırma ve insan ticareti de dâhil olmak üzere her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırma ile çocuk işçi çalıştırma uygulamalarından uzak durmaları için prosedürler geliştirmeyi,

Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarının işlenmesine karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahip olmayı, modern köleliğin kuruluşumuzun hiçbir alanında veya tedarik zincirimizin hiçbir aşamasında gerçekleşmemesini sağlamayı amaçlayan sistemleri geliştirmeyi, uygulamayı ve kontrolünü sağlamayı,

 • Şirket içi ve şirket dışında modern kölelik ve insan ticaretine yönelik şirket itibarını zedeleyecek hiçbir suç ve konuyla bağlantılı olmamayı,

Şikâyet Mekanizması:

• Tedarik zinciri uygulamalarında insan hakları konusunda uluslararası ve ulusal yasal gerekliliklerin tedarikçiler yönünden sağlandığını izlemek ve ihbar/şikâyet hattı mekanizmaları kurmayı,

Sendikal Örgütlenme ve İfade Özgürlüğü:

• Çalışanların ilgili mevzuatlara uygun olarak örgütlenme, ifade özgürlüğü ve toplu müzakere özgürlüğüne saygı göstermeyi, bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde baskı veya ayrımcılığa maruz bırakmamayı,

Çalışma Hayatı Gizliliği:

• Çalışanların ve iş ortakları ile paydaşların kişisel verilerinin korunması için ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve veri koruma otoriteleri uygulamalarına uygun davranmayı,

ilke edinir.

 

4. PAYDAŞLARA YÖNELİK BEKLENTİLER

Solmazer, adına hareket eden kişi ve kurumlar da dâhil olmak üzere tüm iş ortakları ile paydaşların Politika ’ya uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda tüm iş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerde; işbu Politika ’da yer alan esaslara tam uyum sağlanması, iş ortaklarının çalışanlarının da bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Solmazer, Politika ‘ya uyumun sağlanması ve iyileştirmeler kapsamında olası ihlal ve şüpheli durumların düzenli takibinin sağlanması için ihbar/şikâyet mekanizması kurar ve hizmet aldığı tarafların iş süreçlerini insan hakları yönünden uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütler kapsamında değerlendirmek üzere çaba gösterir.

 

5.UYUM, İZLEME, DENETİM VE RAPORLAMA

Politika sorumluluğu en üst düzeyde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na aittir.

Şirket Yönetim Kurulu, bu Politika ‘ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar info@solmazer.com ve ihbar/şikâyet mekanizması üzerinden bildirilir. Solmazer Politika ‘ya uyum konusunda gizlilik prensiplerine önem gösterir ve bu nedenle ihlallerin ihbarı için ihbar edenin kimliğinin saklı tutulacağı bir sistem kurulmuştur.

Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır.

Politika iki yılda bir Etik Kurul tarafından gözden geçirilir ve politikanın uygulanmasının takibi gerçekleştirilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Kurul hızlıca aksiyon alarak Politikayı gözden geçirir.

Politikaya uyumsuzluk tespit edildiğinde, Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında Etik Kurul tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar Etik Kurula bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

Politika ‘ya uyulmaması disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir.

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul