Yolsuzluk ve Rüşvet Politikası

AMAÇ:

 • Solmazer’in Etik Kurallarına rehberlik, destekleme ve kontrol fonksiyonlarının tanımlanmasına olanak sağlamak,
 • Solmazer’in, bütünlüğünü ve itibarını korumak amacıyla potansiyel “Yolsuzluk ve Rüşvet Eylemlerini (aşağıda tanımlanmıştır) belirlemeye ve önlemeye ilişkin ilke ve kuralları tanımlamak,
 • Yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarımıza genel bilgi sağlamaktır.

TANIMLAMALAR:

Yolsuzluk:

 • İş faaliyetleri esnasında menfaat elde etmek veya sürdürmek için para, hediye, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaat vermek, teklif etmek, vaat etmek, almak, kabul etmek, talep veya rica etmek” anlamındadır.
 • Bir yolsuzluk suçu, yalnızca suçu işleyenlerin ceza alması sonucuyla değil, bu suçun oluştuğu sırada denetim görevlerini ihlal etmiş olmaları durumunda, bağlı bulundukları yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin, yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir.
 • Yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasa dışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Rüşvet:

 • Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat teklif edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayrin akdi şekilde ödeme yapılması, değerli hediye verilmesi, çalışana kişisel çıkar sağlayacak bir avantaj sağlamasının teklif edilmesi vb. gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilir.

SORUMLULUKLAR:

Tüm Çalışanlar: Her çalışanımız görevlerini yerine getirirken, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymalıdır. Çalışanlarımız, yolsuzluk eylemi teklif edilmiş, verilmiş veya alınmış olsun ya da olmasın, haberdar oldukları fiili veya teşebbüs edilen yolsuzluk eylemlerini bu politikada yer alan iletişim kanallarına bildirmekle sorumludurlar.

Fabrika Müdürü: Genel Müdür tarafından Yolsuzlukla Mücadele Sorumlusu olarak atanmıştır ve aşağıdaki maddelerden sorumludur:

 • Şirket içindeki yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele konularını takip eder,
 • Çalışanlara bu konuda eğitim verir,
 • Çalışanlara, yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin durum değerlendirmesi yapılmasında yardımcı olur,
 • İhlal konularının ihbarını cesaretlendirir,
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele standartlarını ve kuralları belirler, politikalar geliştirir ve yayınlar,
 • İlgili tüm yasal ve düzenleyici gereklere göre gerektiği şekilde ilaveler yapılmasını sağlar,
 • Kuralların doğru uygulanmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilmesini sağlar,
 • Bildirilen her türlü ihbar konusuyla ilgili olarak inceleme yapar, Genel Müdüre bilgi ve görüş verir.

UYGULAMALAR:

 1. SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ

Solmazer’in, yolsuzluk eylemlerine karşı toleransı sıfırdır. Solmazer çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin, Solmazer ile olan işlemlerinde herhangi bir yolsuzluk eylemine tolerans gösterilmez.

Solmazer, yolsuzluk eylemleri riskini önlemek ve yolsuzluk eyleminin asla kabul görmeyeceği bir kültür yaratmak için yolsuzlukla mücadele programı uygular.

 1. YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

2.1. ARACILAR

Aracı kullanılması, yolsuzluk eylemlerine neden olabilecek yüksek risklerden birini teşkil edebilir. Bu risk ancak bir aracının, yüksek riskli ülkede faaliyet göstermesi halinde olabilir.

Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi, Solmazer tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kullanılması iş bu politikaya ve bu konudaki diğer prosedürlere uyumlu olmalıdır.

Solmazer’in, itibarını zedelemeyeceğine dair ve aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için, yeterli ve itinalı inceleme yapılmamış olan hiçbir aracı tutulmamaktadır.

2.2 HEDİYELER VE AĞIRLAMALAR

Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. menfaat talep, temin ve kabul edemez. Kurumumuzun tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır.

2.3 İŞ TEKLİFLERİ

Bir iş teklifinin (geçici veya sürekli) herhangi bir surette yolsuzluk eylemi olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için, bu tekliflerin “normal rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında” müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (ya da Devlet Memurları ile yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) yapılmaması gerekir.

2.4 VEKALETEN İŞ GÖRENLER, TEDARİKÇİLER VE YÜKLENİCİLER

Solmazer, vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller, tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve/veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmamalı, şayet söz konusu türde duyumun alındığı tarih itibariyle kurulmuş bir ilişki varsa, söz konusu ilişkiyi derhal sonlandırmalıdır.

Solmazer ile ilişki kurarak onun adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymaya mutabık olmaları gerekmektedir.

2.5 ÜÇÜNCÜ TARAFLAR, BAĞLI ACENTELER VE BİRLİKTE İŞ YAPANLAR

Solmazer, bağlı acenteler, birlikte iş yapanlar veya üçüncü taraflarla olan çalışmalarında, kendilerine iş bu politikanın ilgili kısımlarının birer suretini verilmeli ve yolsuzlukla mücadele politikamıza uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirilmelidir.

Bağlı acenteler, birlikte iş yapanlar veya üçüncü tarafların eylemleri, Solmazer tarafından işlenmiş olarak değerlendirilir.

2.6 SİYASİ BAĞIŞLAR

Solmazer, siyasi amaçlı bağışlar yapmaz.

2.7 YARDIM AMAÇLI KATKILAR VE SPONSORLUKLAR

Talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların ancak yasal olmaları, Solmazer tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmaları gerekmektedir. Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmesinde ve yapılmış olan büyük bağışların, halka açık bir şekilde listelenmeleri yoluyla sağlanır.

2.8 RÜŞVET

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde rüşvet olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir ödeme yapamaz ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine toperans göstermez. Tüm çalışanlarımız rüşvete ilişkin kurallara, kurumun yayınladığı YOLSUZLUK POLİTİKASI İlkelerine göre davranmakla yükümlüdür.

2.9 DEVLET ve KAMU MEMURLARINA ONAYSIZ DEĞER DEVİRLERİ YASAĞI

Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama ve ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez.

3.İHLAL DURUMLARI

3.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Kurumumuzun saygınlığını korumak için, yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu çeşitli iletişim kanallarıyla bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğundadır.

Fark edildiği halde yolsuzluk eylemlerine aykırı durumların raporlanmaması ya da görmezden gelinmesi de yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Tüm çalışanlarımız, fabrika telefonu (0288 436 22 00) ve genel merkez telefonu (0212 659 00 19) üzerinden, genel mail adresimiz üzerinden (info@solmazer.com) veya Genel Müdür mail adresi üzerinden (murat@solmazer.com), yolsuzlukla mücadele politikasında belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmelidir.

3.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI

Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız işlerini yürütürken, bu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler.

Bu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir.

Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai yükümlülüğe maruz kalınabilir.

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul