KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Biz, Solmazer Mutfak Eşyaları San. Tic. Ltd. Şti ve Solmazer Dış Ticaret ve Makine San. Ltd. Şti.  (“Solmazer”) olarak; şirketimiz ile ilişkili şahısların Solmazer bünyesinde bulunan kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, Kanun kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Solmazer tarafından; çalışan adaylarının, çalışanların, şirket hissedar/ortaklarının, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının, ürün veya hizmet alan kişilerin, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının ve ziyaretçilerin kişisel verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik verisi, iletişim verisi, lokasyon verisi, özlük verisi, sağlık verisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verisi, biyometrik veri, mesleki deneyim verisi, hukuki işlem verisi, müşteri işlem verisi, pazarlama verisi, fiziksel mekan güvenliği verisi, görsel kayıt verileri, işlem güvenliği verisi, risk yönetimi verisi ve finans verisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatlerinin korunması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım, üretim, pazarlama, reklam / kampanya, satış, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetimi, ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim, yatırım ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 

- Solmazer’in ilgili departmanlarına, iş ortaklarına,

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yazılı, görsel veya elektronik olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi internet sitemizde yayınlanmış olan Kişisel Veri Talep Formu ile internet sitemizin iletişim bölümünde yer alan genel merkez adresine ıslak imzalı olarak veya info@solmazer.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Talepleriniz Solmazer tarafından 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla...

Solmazer Mutfak Eşyaları San. Tic. Ltd. Şti

Solmazer Dış Ticaret ve Makine San. Ltd. Şti. 

© Solmazer All Rights Reserved.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Accept